De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Stichting

Stichting

Stichting Sierk Schröder

Jaarrekeningen 2015, tevens 2014 en 2013

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING 2015, tevens 2014 en 2013
Balans per 31 december - Staat van baten en lasten - Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2014 2013
       
VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Moederband film Sierk Schröder
     
       
VLOTTENDE ACTIVA      
Voorraad tekeningen en schetsen 46 928 46 928 42 578
Voorraad boeken, affiches, wenskaarten 22 963 26 024 28 602
Debiteuren 3 417 2 017 3.070
Omzetbelasting - 182 492
Liquide middelen 4 546 119 133
TOTAAL ACTIVA 77 854 75 270 74.875
  ===== ===== =====
PASSIVA      
STICHTINGSKAPITAAL -------- -------- --------
BESTEMMINGSRESERVES      
Reserve voor promotie werk Sierk Schröder 74 270 72 207 73.560
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 2 519 2 063 (1 353)
  76 789 74 270  
       
KORTLOPENDE SCHULDEN      
Te betalen kosten 1 000 - 2 668
Omzetbelasting 65 1 000
  1 065 1 000  
TOTAAL PASSIVA 77 854 75 270 74.875
  ===== ===== =====
       
STAAT VAN BATEN EN LASTEN      
BATEN      
Donaties en schenkingen 3 052 5 423 2 979
Verkopen 6 766 3 603 4 617
Rentebaten ------- ------- 2
Totaal baten 9 818 9 026 7 598
       
LASTEN      
Inkoopwaarde van de verkopen 3 411 2 578 2 516
Algemene kosten 3 676 4 149 6 223
Rentelasten en bankkosten 212 236 212
Totaal lasten 7 299 6 963 8 951
       
SALDO VAN BATEN / (LASTEN) 2 519 2 063 (1 353)
  ===== ===== =====

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING 2015
TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. ALGEMEEN
De Stichting Sierk Schröder is op 2 juni 1995 opgericht met als doel het (mede) organiseren van tentoonstellingen van het werk van Sierk Schröder, het levendig houden en vergroten van belangstelling voor het werk van Sierk Schröder, het kopen en verkopen, het onderhouden en beheren, het uitlenen van werken van Sierk Schröder, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de stichting hiermede beoogt het algemeen maatschappelijk belang te dienen, een en ander als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

2. VERSLAGGEVINGS- EN PUBLICATIEPLICHT
De jaarrekening van Stichting Sierk Schröder is opgesteld conform richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving ziend op organisaties-zonder-winststreven.

3. WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De activa en passiva zijn, voor zover hierna niet anders vermeld, voor de nominale waarden in de balans opgenomen.
Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten
De Stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen. Ter dekking van het saldo van baten en lasten van de Stichting worden bedragen onttrokken aan de door de Stichting gevormde bestemmingsreserves voor promotie van het werk van Sierk Schröder.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Stichting is niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting.

4. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa betreft de afgeschreven productiekosten van de moederband van de film "Sierk Schröder Een portret ten voeten uit".

5. VOORRADEN
De voorraad tekeningen, schetsen en oefeningen wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, gelijk aan het bedrag van de verkregen schenkingen. De voorraad wenskaarten, affiches en boeken worden gewaardeerd tegen de kostprijs.

6. LIQUIDE MIDDELEN
Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

7. BESTEMMINGSRESERVES
Promotie werk Sierk Schröder.
Deze bestemmingsreserve is voor de uitvoering van het doel van de Stichting zijnde de promotie van het werk van Sierk Schröder.

Het verloop van de bestemmingsreserve wordt als volgt weergegeven:

  2015 2014 2013
Stand per 1 januari 72 207 73 560 72 544
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar 2 063 (1 353) 1.016
Stand per 31 december 74 270 72 207 73 560
  ===== ===== =====
       
8. SALDO VAN BATEN EN LASTEN 2015 2014 2013
Stand per 1 januari 2 063 (1 353) 1 016
Staat van baten en lasten boekjaar 2 519 2 063 (1 353)
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar
(naar bestemmingsreserve)
(2 063) 1 353 (1 016)
Stand per 31 december 2 519 2 063 (1 353)
  ===== ===== =====
       
9. ALGEMENE KOSTEN 2015 2014 2013
Verkoopkosten 630 813 834
Kantoorkosten 1 992 1 619 2 713
Accountantskosten   433 545
Kosten website 423 433 502
Verzekeringen 181 396 789
Overige algemene kosten 450 455 840
  3 676 4 149 6 223
  ===== ===== =====

10. PERSONEEL
De Stichting had gedurende 2015 geen personeel in dienst (2014: idem, 2013: idem).

11. BEZOLDIGING BESTUURSLEDEN
De bestuurders hebben gedurende het jaar 2015 geen bezoldiging ontvangen (2014: idem, 2013: idem ).

STICHTING SIERK SCHÖDER

Het Bestuur:
Prof. Dr. Len F.W. de Klerk, voorzitter
Dirk P. Mesman, secretaris, penningmeester
Mevrouw M.F. (Marjan) Groen
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd

ADRES:
Rapenburg 98
2311 GA Leiden

TELEFOON:
0031 (0)71 3645469

E-MAIL:
stichting@sierkschroeder.com
KvK: 41174259

Fiscaal nummer: 804438742
IBAN: NL96 RABO 0309 8560 00 - NL33 INGB 0000 9188 89

SOCIAL MEDIA:
www.instagram.com/sierkschroeder
www.facebook.com/stichtingsierkschroeder