De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Stichting

Stichting

Stichting Sierk Schröder

Jaarrekeningen 2022, 2021 en 2020

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING 2022, 2021, 2020
Balans per 31 december – Staat van baten en lasten – Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 2021 2020
       
VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Moederband film Sierk Schröder
     
       
VLOTTENDE ACTIVA      
Voorraad tekeningen, schetsen,
wenskaarten, affiches, boeken
66 060 66 060 67 012
Debiteuren - - -
Omzetbelasting 176 507 106
Liquide middelen 3 415 4 275 8 426
TOTAAL ACTIVA 69 651 70 842 75 544
  ===== =====  
PASSIVA - - -
STICHTINGSKAPITAAL -------- --------  
BESTEMMINGSRESERVES      
Reserve voor promotie werk Sierk Schröder 70 842 74044 78 462
SALDO VAN BATEN EN LASTEN (1 191) (3 202) (4 418)
  69 651 70 842 74 044
       
KORTLOPENDE SCHULDEN      
Te betalen schulden - - 1 500
       
     
TOTAAL PASSIVA 69 651 70 842 75 544
  ===== =====  
       
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 2021 2020
BATEN      
Donaties en schenkingen 2 780 655 85
Verkopen 294 306 182
Overige - - -
Totaal baten 3 074 961 267
       
LASTEN      
Algemene kosten 3 623 3 917 4 405
Rentelasten en bankkosten 642 246 280
Totaal lasten 4 265 4 163 4 685
       
SALDO VAN BATEN / (LASTEN) (1191) (3 202) (4 418)
  ===== =====  

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING
TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. ALGEMEEN
De Stichting Sierk Schröder is op 2 juni 1995 opgericht met als doel het (mede) organiseren van tentoonstellingen van het werk van Sierk Schröder, het levendig houden en vergroten van belangstelling voor het werk van Sierk Schröder, het kopen en verkopen, het onderhouden en beheren, het uitlenen van werken van Sierk Schröder, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de stichting hiermede beoogt het algemeen maatschappelijk belang te dienen, een en ander als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

2. VERSLAGGEVINGS- EN PUBLICATIEPLICHT
De jaarrekening van Stichting Sierk Schröder is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

3. WAARDERINGSGRONDSLAGEN
waarderingsgrondslagen activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De Stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Ter dekking van het saldo van baten en lasten van de Stichting worden bedragen onttrokken aan de door de Stichting gevormde bestemmingsreserves voor promotie van het werk van Sierk Schröder.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Stichting is niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting.

4. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa betreft de afgeschreven productiekosten van de moederband van de film "Sierk Schröder Een portret ten voeten uit".

5. VOORRADEN
De voorraad tekeningen, schetsen en oefeningen wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, gelijk aan het bedrag van de verkregen schenkingen. De voorraad wenskaarten, affiches en boeken worden gewaardeerd tegen de kostprijs.

6. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

7. BESTEMMINGSRESERVES
Promotie werk Sierk Schröder

Deze bestemmingsreserve is voor de uitvoering van het doel van de Stichting, zijnde de promotie van het werk van Sierk Schröder.
Het verloop van de bestemmingsreserve wordt als volgt weergegeven:

  2022 2021 2020
Stand per 1 januari 74 044 78 462 74 755
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar (3 202) (4 418) 3 707
Stand per 31 december 70 842 74 044 78 462
  ===== ===== =====
       

8. SALDO VAN BATEN EN LASTEN

  2022 2021 2020
Stand per 1 januari (3 202) (4 418) 3 707
Staat van baten en lasten boekjaar (1 191) (3 202) (4 418)
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar
(naar bestemmingsreserve)
(3 202) (4 418) 3 707
Stand per 31 december (1 191) (3 202) (4 418)
  ===== ===== =====

9. ALGEMENE KOSTEN

  2022 2021 2020
Verkoopkosten - - -
Opslagkosten 2 037 1 997 1 960
Reiskosten - - -
Kopie- en drukwerkkosten 679 332 -
Verzekeringen 318 318 -
Overige algemene kosten 589 1 270 2 445
  3 623 3 917 4 405
  ===== =====  

10. PERSONEEL
De stichting had gedurende 2022, 2021 en 2020 geen personeel in dienst

11. BEZOLDIGING BESTUURSLEDEN
De bestuurders hebben gedurende 2022, 2021 en 2020 geen bezoldiging ontvangen

STICHTING SIERK SCHRÖDER
Het Bestuur:
voorzitter, functie vacant
Dirk P. Mesman, secretaris, penningmeester
Mevrouw M.F. (Marjan) Groen
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd

ADRES: Pieterskerkgracht 11, 2311SZ Leiden
TELEFOON: 0031 6 20879960 - 0031 (0)71 3645469
E-MAIL: stichting@sierkschroeder.com
KvK: 41174259 - Fiscaal nummer: 804438742
IBAN: NL96 RABO 03098 56000

SOCIAL MEDIA
www.instagram.com/sierkschroeder
www.facebook.com/stichtingsierkschroeder