De Stichting Sierk Schröder is de auteursrechthebbende op alle kunstwerken van Sierk Schröder

Home | Stichting

Stichting

Stichting Sierk Schröder

Jaarrekeningen 2017 en 2016, (vervolgens 2015, 2014 en 2013)

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING 2017 en 2016
Balans per 31 december - Staat van baten en lasten - Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 2016  
       
VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Moederband film Sierk Schröder
     
       
VLOTTENDE ACTIVA      
Voorraad tekeningen en schetsen 47 928 46 928  
Voorraad boeken, affiches, wenskaarten 18 159 20 449  
Debiteuren 2 384 2 018  
Omzetbelasting 1 158 113  
Liquide middelen 7 699 8 872  
TOTAAL ACTIVA 77 328 78 380  
  ===== =====  
PASSIVA      
STICHTINGSKAPITAAL -------- --------  
BESTEMMINGSRESERVES      
Reserve voor promotie werk Sierk Schröder 77 370 76 789  
SALDO VAN BATEN EN LASTEN (1 042) 581  
  76 328 77 370  
       
KORTLOPENDE SCHULDEN      
Te betalen kosten 1 000 1 010  
       
     
TOTAAL PASSIVA 77 328 78 380  
  ===== =====  
       
STAAT VAN BATEN EN LASTEN      
BATEN      
Donaties en schenkingen 5 460 2 456  
Verkopen 4 222 4 228  
Entreegelden 2 009 -------  
Totaal baten 11 691 6 684  
       
LASTEN      
Inkoopwaarde van de verkopen 2 290 2 514  
Algemene kosten 10 175 3 396  
Rentelasten en bankkosten 268 193  
Totaal lasten 12 733 6 103  
       
SALDO VAN BATEN / (LASTEN) (1 042) 581  
  ===== =====  

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING
TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. ALGEMEEN 
De Stichting

De Stichting Sierk Schröder is op 2 juni 1995 opgericht met als doel het (mede) organiseren van tentoonstellingen van het werk van Sierk Schröder, het levendig houden en vergroten van belangstelling voor het werk van Sierk Schröder, het kopen en verkopen, het onderhouden en beheren, het uitlenen van werken van Sierk Schröder, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de stichting hiermede beoogt het algemeen maatschappelijk belang te dienen, een en ander als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

2. VERSLAGGEVINGS- EN PUBLICATIEPLICHT 
De jaarrekening van Stichting Sierk Schröder is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

3. WAARDERINGSGRONDSLAGEN
waarderingsgrondslagen activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

De Stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Ter dekking van het saldo van baten en lasten van de Stichting worden bedragen onttrokken aan de door de Stichting gevormde bestemmingsreserves voor promotie van het werk van Sierk Schröder.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Stichting is niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting.

4. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 
De immateriële vaste activa betreft de afgeschreven productiekosten van de moederband van de film "Sierk Schröder Een portret ten voeten uit".

5. VOORRADEN
De voorraad tekeningen, schetsen en oefeningen wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, gelijk aan het bedrag van de verkregen schenkingen. De voorraad wenskaarten, affiches en boeken worden gewaardeerd tegen de kostprijs.

6. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

7. BESTEMMINGSRESERVES
Promotie werk Sierk Schröder
Deze bestemmingsreserve is voor de uitvoering van het doel van de Stichting, zijnde de promotie van het werk van Sierk Schröder.

Het verloop van de bestemmingsreserve wordt als volgt weergegeven:

  2017 2016
Stand per 1 januari 76 789 74 270  
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar 581 2 519  
Stand per 31 december 77 370 76 789  
  ===== =====  
       
8. SALDO VAN BATEN EN LASTEN 2017 2016  
Stand per 1 januari 581 2 519  
Staat van baten en lasten boekjaar (1 042) 581  
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar
(naar bestemmingsreserve)
( 581) (2 519)  
Stand per 31 december (1 042) 581  
  ===== =====  
       
9. ALGEMENE KOSTEN 2017 2016  
Verhuiskosten 1 069 -  
Kantoorkosten 1 992 2 282  
Opslagkosten 1 762  -  
Kosten website 144 224  
Verzekeringen 614 317  
Overige algemene kosten 4 656 573  
  10 175 3 396  
  ===== =====  

10. PERSONEEL 
De Stichting had gedurende 2017 en 2016 geen personeel in dienst.

11. BEZOLDIGING BESTUURSLEDEN
De bestuurders hebben gedurende het jaar 2017 en 2016 geen bezoldiging ontvangen.

STICHTING SIERK SCHÖDER

Het Bestuur:
Prof. Dr. Len F.W. de Klerk, voorzitter
Dirk P. Mesman, secretaris, penningmeester
Mevrouw M.F. (Marjan) Groen
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd

ADRES:
Pieterskerkgracht 11, 2311 SZ Leiden

TELEFOON:
0031 (0)71 3645469

E-MAIL: 
stichting@sierkschroeder.com
KvK: 41174259

Fiscaal nummer: 804438742
IBAN: NL96 RABO 0309 8560 00 - NL33 INGB 0000 9188 89

SOCIAL MEDIA:
www.instagram.com/sierkschroeder
www.facebook.com/stichtingsierkschroeder

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING 2015, tevens 2014 en 2013
Balans per 31 december - Staat van baten en lasten - Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2014 2013
       
VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Moederband film Sierk Schröder
     
       
VLOTTENDE ACTIVA      
Voorraad tekeningen en schetsen 46 928 46 928 42 578
Voorraad boeken, affiches, wenskaarten 22 963 26 024 28 602
Debiteuren 3 417 2 017 3.070
Omzetbelasting - 182 492
Liquide middelen 4 546 119 133
TOTAAL ACTIVA 77 854 75 270 74.875
  ===== ===== =====
PASSIVA      
STICHTINGSKAPITAAL -------- -------- --------
BESTEMMINGSRESERVES      
Reserve voor promotie werk Sierk Schröder 74 270 72 207 73.560
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 2 519 2 063 (1 353)
  76 789 74 270  
       
KORTLOPENDE SCHULDEN      
Te betalen kosten 1 000 - 2 668
Omzetbelasting 65 1 000
  1 065 1 000  
TOTAAL PASSIVA 77 854 75 270 74.875
  ===== ===== =====
       
STAAT VAN BATEN EN LASTEN      
BATEN      
Donaties en schenkingen 3 052 5 423 2 979
Verkopen 6 766 3 603 4 617
Rentebaten ------- ------- 2
Totaal baten 9 818 9 026 7 598
       
LASTEN      
Inkoopwaarde van de verkopen 3 411 2 578 2 516
Algemene kosten 3 676 4 149 6 223
Rentelasten en bankkosten 212 236 212
Totaal lasten 7 299 6 963 8 951
       
SALDO VAN BATEN / (LASTEN) 2 519 2 063 (1 353)
  ===== ===== =====

STICHTING SIERK SCHRÖDER JAARREKENING 2015
TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. ALGEMEEN
De Stichting Sierk Schröder is op 2 juni 1995 opgericht met als doel het (mede) organiseren van tentoonstellingen van het werk van Sierk Schröder, het levendig houden en vergroten van belangstelling voor het werk van Sierk Schröder, het kopen en verkopen, het onderhouden en beheren, het uitlenen van werken van Sierk Schröder, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de stichting hiermede beoogt het algemeen maatschappelijk belang te dienen, een en ander als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

2. VERSLAGGEVINGS- EN PUBLICATIEPLICHT
De jaarrekening van Stichting Sierk Schröder is opgesteld conform richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving ziend op organisaties-zonder-winststreven.

3. WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De activa en passiva zijn, voor zover hierna niet anders vermeld, voor de nominale waarden in de balans opgenomen.
Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten
De Stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen. Ter dekking van het saldo van baten en lasten van de Stichting worden bedragen onttrokken aan de door de Stichting gevormde bestemmingsreserves voor promotie van het werk van Sierk Schröder.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Stichting is niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting.

4. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa betreft de afgeschreven productiekosten van de moederband van de film "Sierk Schröder Een portret ten voeten uit".

5. VOORRADEN
De voorraad tekeningen, schetsen en oefeningen wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, gelijk aan het bedrag van de verkregen schenkingen. De voorraad wenskaarten, affiches en boeken worden gewaardeerd tegen de kostprijs.

6. LIQUIDE MIDDELEN
Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

7. BESTEMMINGSRESERVES
Promotie werk Sierk Schröder.
Deze bestemmingsreserve is voor de uitvoering van het doel van de Stichting zijnde de promotie van het werk van Sierk Schröder.

Het verloop van de bestemmingsreserve wordt als volgt weergegeven:

  2015 2014 2013
Stand per 1 januari 72 207 73 560 72 544
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar 2 063 (1 353) 1.016
Stand per 31 december 74 270 72 207 73 560
  ===== ===== =====
       
8. SALDO VAN BATEN EN LASTEN 2015 2014 2013
Stand per 1 januari 2 063 (1 353) 1 016
Staat van baten en lasten boekjaar 2 519 2 063 (1 353)
Saldo van baten en lasten voorgaand boekjaar
(naar bestemmingsreserve)
(2 063) 1 353 (1 016)
Stand per 31 december 2 519 2 063 (1 353)
  ===== ===== =====
       
9. ALGEMENE KOSTEN 2015 2014 2013
Verkoopkosten 630 813 834
Kantoorkosten 1 992 1 619 2 713
Accountantskosten   433 545
Kosten website 423 433 502
Verzekeringen 181 396 789
Overige algemene kosten 450 455 840
  3 676 4 149 6 223
  ===== ===== =====

10. PERSONEEL
De Stichting had gedurende 2015 geen personeel in dienst (2014: idem, 2013: idem).

11. BEZOLDIGING BESTUURSLEDEN
De bestuurders hebben gedurende het jaar 2015 geen bezoldiging ontvangen (2014: idem, 2013: idem ).

STICHTING SIERK SCHÖDER

Het Bestuur:
Prof. Dr. Len F.W. de Klerk, voorzitter
Dirk P. Mesman, secretaris, penningmeester
Mevrouw M.F. (Marjan) Groen
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd

ADRES:
Pieterskerkgracht 11, 2311 SZ Leiden

TELEFOON:
0031 (0)71 3645469

E-MAIL:
stichting@sierkschroeder.com
KvK: 41174259

Fiscaal nummer: 804438742
IBAN: NL96 RABO 0309 8560 00 - NL33 INGB 0000 9188 89

SOCIAL MEDIA:
www.instagram.com/sierkschroeder
www.facebook.com/stichtingsierkschroeder